Atsakomybės ribojimas

Informacija, esanti interneto puslapyje depileve.lt, yra skirta tik bendriems tikslams.

Padarydama puslapio turinį Jums prieinamą, reikšdama jame nuomonę, taip pat sudarydama galimybę parsisiųsti bet kokią medžiagą ir dokumentus, depileve.lt dalinasi savo nuomone ir praktika dėl 2016 m. balandžio 27 d. Reglamento (ES) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) taikymo ir veiksmų, kurių reikalinga imtis, užtikrinant saugų asmens duomenų tvarkymą pagal šį teisės aktą.

Tačiau:

  1. Negali būti suprantama ar numanoma, taip pat jokia garantija nėra duodama ar gali būti numanoma, kad pateikta medžiaga visiškai atitinka Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, nei kad pateikta ar parsisiuntimui skirta medžiaga yra visiškai tinkama bet kokiam konkrečiam tikslui ar naudojimui bet kuriam naudotojui – duomenų subjektui ir/ arba duomenų valdytojui ir/ arba duomenų tvarkytojui – bet kokiomis specifinėmis sąlygomis.
  1. DEPILEVE.lt ir jos darbuotojai neprisiima jokios atsakomybės už tai, kaip Jūs naudosite jų teikiamus patarimus ar informaciją, už savo išreikštas nuomones, teikiamą medžiagą ir dokumentus. Nuo to momento, kai parsisiunčiate dokumentus, prisiimate visa atsakomybę už jų panaudojimą.
  2. Depileve.lt jokiu atveju neprisiima atsakomybės už bet kokius specialius, tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius nuostolius ar žalą dėl veiksmų ar sutarties nevykdymo, aplaidumo ar kito delikto, kylančius iš ar susijusius su interneto puslapyje prieinamos medžiagos, dokumentų naudojimu; taip pat Depileve.lt negali būti laikoma atsakinga už Jūsų verslo nuostolius ir/ arba pelną, nes visa Jums prieinama medžiaga turi būti pritaikoma būtent Jūsų verslui ir problemoms bei/ arba rizikoms, su kuriomis Jūs susiduriate tvarkydami asmens duomenis.

Depileve.lt išlaiko teisę bet kuriuo metu ir be interneto puslapio vartotojų įspėjimo keisti interneto puslapio turinį, Jums prieinamą medžiagą, dokumentus ir nuomones.

Depileve.lt yra kvalifikuota ir pasiruošusi pagal savo galimybes padėti Jums suprasti, kaip pritaikoma šiame interneto puslapyje Jūsų gauta/ parsisiųsta medžiaga, kai tokia pagalba yra reikalinga instaliuojant ir/arba paleidžiant veikti Depileve.lt parduodamą licencijuojamą programinę įrangą. Tačiau norėdami gauti profesionalų ir labiausiai Jūsų verslo poreikius atitinkantį patarimą dėl atitikimo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams, Jūs turėtumėte kreiptis išsamios konsultacijos į duomenų apsaugos pareigūną ir/ arba teisininkus.

+ susijusios nuorodos atsakomybės ribojimas

+ išorinės nuorodos atsakomybės ribojimas